Wypożyczalnia rakiet

UWAGA! Rakiety mogą wypożyczać jedynie: przewodnicy SKPB Warszawa, oraz sympatycy SKPB Warszawa.

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni rakiet SKPB Warszawa. Jesteśmy w posiadaniu 24 par rakiet śnieżnych!

Rakiety mają nośność do 120kg, pasują do każdego buta o maksymalnym rozmiarze 46. Dodatkowo kilka rakiet ma powiększoną numerację do rozmiaru 47 (7 sztuk). Podczas zapisów warto zadeklarować numer buta, szczególnie jeśli oscyluje on w granicach 45-47.

Formularz  rezerwacji rakiet

Tu możesz sprawdzić dostępność rakiet: podgląd

 
Okres wypożyczeniaCena / jedną parę

Weekend (2 dni)

 

25zł

Każdy dodatkowy dzień (3-6 dni)

 

10zł

Tydzień (7 dni)

 

60zł

Za każdy dodatkowy dzień (>7 dni)

 

5zł

Opłata rezerwacyjna (zwrotna)

 

40zł

Kaucja (zwrotna)

 

100zł

 

 

Regulamin wypożyczania rakiet śnieżnych

1. Zasady ogólne
1. Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wypożycza rakiety osobom biorącym udział w wyjazdach organizowanych przez SKPB Warszawa.
2. Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet na potrzeby realizacji wyjazdów indywidualnych, pod warunkiem dostępności rakiet.
3. Wypożyczenie sprzętu jest uwarunkowane wpłatą opłat przeznaczonych na realizację celów statutowych SKPB Warszawa, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Rezerwacja wypożyczenia rakiet
 1. Dotyczy osób biorących udział w wyjeździe rakietowym SKPB Warszawa
1. Aby wypożyczyć rakiety należy zapisać się na trasę i zgłosić chęć wypożyczenia rakiet od SKPB u przewodnika prowadzącego wyjazd.
2. Po uzyskaniu potwierdzenia od osoby prowadzącej wyjazd o dostępności rakiet, należy zarezerwować rakiety, wpłacając u przewodnika opłatę rezerwacyjną w wysokości 40zł.
3. Formę dokonania rezerwacji i sposób wpłaty kaucji ustala osoba prowadząca wyjazd.
2. Dotyczy osób wypożyczających rakiety na wyjazdy indywidualne
1. Aby zarezerwować sprzęt należy wypełnić formularz lub w przypadku braku dostępności rakiet skontaktować się z Administratorem Sprzętu drogą mailową, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Rezerwacja powinna zawierać:

  •  imię i nazwisko wypożyczającego
  • dane kontaktowe (mail, telefon)
  • pożądaną ilość par rakiet
  • termin wypożyczenia

2. Po uzyskaniu potwierdzenia o dostępności rakiet, należy potwierdzić rezerwację wpłacając osobiście u Administratora lub za pośrednictwem przewodnika prowadzącego wyjazd opłatę rezerwacyjną w wysokości 40zł za jedną parę rakiet lub jej wielokrotność.
3. Potwierdzenie dostępności rakiet nastąpi nie później niż:
1. Na wyjazdy organizowane przez SKPB Warszawa – w terminie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji.
2. Na wyjazdy indywidualne – w terminie 5 dni przed deklarowanym terminem wypożyczenia. Termin potwierdzenia dla użytkowników indywidualnych jest zależny od faktu organizacji imprezy przez SKPB Warszawa w tym samym terminie.
4. Wpłata kaucji winna nastąpić w terminie 3 dni od daty uzyskania potwierdzenia dostępności rakiet. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, rezerwację unieważnia się. Za datę wpłaty kaucji przyjmuje się datę otrzymania środków pieniężnych.
5. Wypożyczający deklaruje faktyczny czas używania rakiet. Przy wypożyczaniu rakiet na wyjazd organizowany przez SKPB Warszawa nie ma takiej potrzeby, a deklarację składa przewodnik.
6. W przypadku, gdy osoba rezerwująca sprzęt nie odbierze zarezerwowanego sprzętu w ustalonym dniu i nie powiadomi o tym wcześniej Administratora rakiet, kaucja nie podlega zwrotowi, a rezerwację unieważnia się.
3. Przekazanie sprzętu
1. Rakiety można wypożyczyć w sposób uzgodniony z Administratorem Sprzętu.
2. Jeżeli osoba rezerwująca rakiety nie jest dostępna w uzgodnionym terminie, zobowiązana jest poinformować o tym przewodnika (jeśli jedzie na wycieczkę z SKPB) lub Administratora (osoba, która nie jedzie na wycieczkę z SKPB) oraz wskazać osobę, która odbierze rakiety od Administratora.
3. Aby wypożyczyć rakiety należy:
1. przedstawić jeden dowód stwierdzający tożsamość osoby wypożyczającej (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
2. wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 100zł.
4. Przyjmując rakiety wypożyczający akceptuje stan techniczny sprzętu.
4. Użytkowanie sprzętu
1. Wypożyczający deklaruje, że będzie wykorzystywać sprzęt zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach pozwalających na bezpieczne użytkowanie nie powodujące uszkodzeń technicznych.
2. Koszty konserwacji sprzętu związane z jego użytkowaniem ponoszone są przez wypożyczającego.
3. Wypożyczający zobowiązuje się dokonać zwrotu sprzętu w wyznaczonym terminie, w stanie niepogorszonym bardziej, niż wynikającym z technicznego (eksploatacyjnego) zużycia. Wypożyczający deklaruje odpowiedzialność finansową za uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, w szczególności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu, przechowywania i użytkowania, do kwoty jego wartości rynkowej.
5. Zwrot sprzętu
1. Kwota z tytułu wypożyczenia sprzętu jest rozliczana w dniu zwrotu i kompensowana z wniesioną opłatą rezerwacyjną oraz kaucją.
2. W razie niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości równej opłacie rezerwacyjnej za każdy dzień zwłoki, naliczanej od ustalonego terminu zwrotu rakiet. Należy mieć świadomość, że niezwrócenie sprzętu w uzgodnionym terminie, może uniemożliwić wypożyczenie rakiet uczestnikowi następnego wyjazdu.
3. Istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia rakiet. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem Sprzętu. O zgodę na przedłużenie wypożyczenia należy wystąpić najpóźniej w przeddzień uzgodnionego terminu zwrotu sprzętu.
6. Pozostałe postanowienia
1. Wyłączenie odpowiedzialności: SKPB Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki powstałe w związku z użytkowaniem wypożyczanego sprzętu.
2. Wypożyczający oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z trudności uprawiania turystyki zimowej.
3. Wypożyczający nie będzie miał wobec SKPB Warszawa żadnych roszczeń z tytułu nieudostępnienia sprzętu wynikłego z działań osób trzecich.
4. W sprawach tu nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5.12.2018.
Kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwaga 1: W przypadku wyjazdów wymienionych w punkcie 1a, w odniesieniu do dni, w których rakiety nie były wykorzystywane, obowiązuje opłata w wysokości 5 zł za taki dzień wypożyczenia.
Uwaga 2: W przypadku wypożyczenia rakiet na wyjazdy w ramach kursu przewodnickiego SKPB Warszawa, przy naliczaniu opłaty obowiązuje połowa stawki określonej w pkt 1 i 2 albo opłata za rzeczywisty czas użytkowania, w zależności od tego w której opcji finalna opłata wynosić będzie mniej.

 

 

Kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobranie i rozliczenie sprzętu następuje po umówieniu terminu i miejsca z administratorem.

 

Tags: