Kurs przewodnicki - przejście letnie - 2-17.07.2011 - Bieszczady

Przejście Letnie jest częścią kursu na Przewodników Beskidzkich. Aby ukończyć ten kurs i mieć prawo przystępowania do egzaminu państwowego należy zaliczyć Przejście Letnie. Przejście Letnie jest też, a może przede wszystkim, egzaminem praktycznym do Koła. Podczas zakończenia obozu letniego dowiecie się czy zaliczyliście ten egzamin – czy możecie zostać przewodnikami SKPB Warszawa.

 

Wyjazd: 1.07.2011 - wieczorem (szczegóły poda komunikacyjny wyjazdu)

Powrót: 18.07.2011 - rano (szczegóły poda komunikacyjny wyjazdu)

Instruktorzy: Ala, Andrzej, Ola

Mapy: zgodnie z informacjami przedwyjazdowymi

Sprzęt: jak na poprzednich wyjazdach; potrzebne 3 komplety sprzętu wspólnego

Jedzenie: podaje żywieniowy wyjazdu

Koszt: podaje finansowy wyjazdu

Podstawowy zakres tematów do przyswojenia na Przejście Letnie:

1. archeologia, grodziska, prawa osadnicze, pasterstwo, migracje wołoskie, zbójnictwo, szlaki handlowe
2. Bojkowie, Łemkowie, Huculi, Dolinianie, Pogórzanie - podobieństwa i różnice, architektura świecka, język, stroje i obrzędy ludowe
3. ochrona przyrody (Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, parki narodowe, krajobrazowe, otuliny, rezerwaty, obszary ochrony ścisłej, natura 2000, sieć Econet, ścieżki przyrodnicze, ekomuzea, stacje terenowe i badawcze, prawo, historia, granice tychże)
4. przyroda ożywiona (gatunki roślin i zwierząt, szczegółowo chronione i zagrożone, siedliska i zbiorowiska roślinne, endemity wschodniokarpackie, roślinność alpejska, kserotermiczna, powypasowa, reintrodukcja żubra, wilki i niedźwiedzie)
5. przyroda nieożywiona (geologia fliszu karpackiego, geomorfologia - utwory powierzchniowe, osuwiska szczegółowo, hydrografia, zalew Soliński, , ropa naftowa, klimat)
6. gospodarka (przemysł drzewny, naftowy, energetyka wodna i wiatrowa, główne zakłady przemysłowe, Igloopol, gospodarka planowa PRL; zagrożenia - bezrobocie, alkoholizm, niski wsp. feminizacji, praca sezonowa)
7. bieszczadzkie osobowości - Wincenty Pol, Władysław Krygowski, Mieczysław Orłowicz, Edward Moskała, Wiktor Schramm, Adam Fastnacht, Grzegorz z Sanoka, Zdzisław Beksiński, Jerzy Harasymowicz, Wojciech Belon, Władysław Nadopta - miejsca pamięci, dokonania, biografie
8. rody szlacheckie, gniazda rodowe, klucze dóbr, wybitni przedstawiciele
9. podziały administracyjne - granice panstw, sistiema, słupki graniczne, historia zmian, powiaty, gminy
10. I Wojna Światowa i konflikt polsko -ukraińki 1918-1919, ZURL (Zachodnioukraińska Republika Ludowa), linia Curzona
11. II Wojna Światowa, Linia Mołotowa, cmentarze wojenne, szlaki kurierskie
12. Akcja Wisła, działalność i struktura UPA, wysiedlenia na Wschód
13. religie i obrzędy (prawosławie, rzymski i grecki katolicyzm, protestantyzm, judaizm (w tym chasydyzm); miejsca kultu, klasztory, cmentarze, liturgia, święci
14. zagospodarowanie turystyczne - uzdrowiska, sanatoria, schroniska, moskalówki, PTSM, bacówki, bazy studenckie, stadniny, wyciągi
15. komunikacja: kolej normalno i wąskotorowa, PKS, obwodnice bieszczadzkie, szybowiska, rejsy wycieczkowe, trasy spływów kajakowych
16. straż graniczna (placówki, oddziały), GOPR, wojsko, w tym WOP, ośrodki internowania, zakłady karne, Arłamów i Muczne (Kazimierzowo)
17. szlaki turystyczne (PTTK, gminne i międzynarodowe): piesze, rowerowe, konne, w tym specjalne: Szlak Ikon, Architektury Drewnianej, Szwejka, Naftowy, Fredry, JP II, Chasydzki, Zielony Rower

Tags: